Welkom op de website van Got Skills!

Got Skills is een zeer veelzijdig gezelschap, welke een unieke aanvulling is op het hedendaagse dans- en muziekaanbod. 

Voor vrijwel elk denkbare doeleinde hebben wij een kwalitatief, vernieuwend en vooral spraakmakend aanbod (op maat van uw gelegenheid).

Altijd uniek, altijd spraakmakend... Dat is ons streven!

- Creating Future & Making History -

In de Spotlight!


Nieuwsflits
True Colors 2013

Got Skills Online

Springdance Festival

Wordt lid van onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van al het nieuws rondom Got Skills!

Naam:
E-mailadres:
Postbus Login
Naam
Sleutel
Advertenties
Banner
Banner
Banner
Banner
Partners
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GOT SKILLS
GOT SKILLS, GEVESTIGD TE ROTTERDAM, INGESCHREVEN BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NUMMER : 24421860 0000 BEMIDDELT EN SELECTEERT TEN BEHOEVE VAN OPDRACHTGEVERS PROFESSIONALS OP HET GEBIED VAN DANS EN MUZIEK (CHOREOGRAFEN, DANSDOCENTEN, DANSERS, DJ’S, PRODUCERS, ZANGERS, RAPPERS, MODELLEN) HIERNA TE NOEMEN "GS ARTIEST(EN)". TENZIJ SCHRIFTELIJK UITDRUKKELIJK ANDERS IS OVEREENGEKOMEN GELDEN IN ALLE GEVALLEN, WAARBIJ GEBRUIK WORDT GEMAAKT VAN DE DIENSTEN VAN GOT SKILLS, DE ONDERSTAANDE ALGEMENE VOORWAARDEN.

ARTIKEL 1: PREVALERENDE ALGEMENE VOORWAARDEN
DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN MAKEN INTEGRAAL ONDERDEEL UIT VAN ALLE AANBIEDINGEN VAN, OPDRACHTEN AAN EN OVEREENKOMSTEN MET GOT SKILLS. VERSTREKKING VAN EEN (VERVOLG)OPDRACHT AAN GOT SKILLS HOUDT AANVAARDING IN VAN DEZE VOORWAARDEN. DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN PREVALEREN BOVEN EVENTUEEL DOOR OPDRACHTGEVERS GEHANTEERDE ALGEMENE VOORWAARDEN. AFWIJKINGEN VAN EN UITZONDERINGEN OP DEZE VOORWAARDEN ZIJN SLECHTS GELDIG INDIEN SCHRIFTELIJK DOOR PARTIJEN OVEREENGEKOMEN.

ARTIKEL 2: OPTIES EN BOEKINGEN
DE DOOR ZOWEL OPDRACHTGEVER ALS GOT SKILLS ONDERTEKENDE OPDRACHTBEVESTIGING IS BINDEND VOOR ALLE PARTIJEN. DE BOEKING WORDT BEVESTIGD MIDDELS EEN DOOR GOT SKILLS OPGESTELDE BOEKINGSBEVESTIGING. DEZE DIENT V””R AANVANG VAN HET TIJDSTIP VAN DE BOEKING VOOR AKKOORD GETEKEND DOOR DE OPDRACHTGEVER IN HET BEZIT TE ZIJN VAN GOT SKILLS. OPTIES OP GS ARTIEST(EN) DIENEN BINNEN EEN WEEK TE WORDEN BEVESTIGD OM GEAGENDEERD TE WORDEN. BOEKINGEN KRIJGEN (ALTIJD) VOORRANG OP OPTIES. DE EERSTE OPTANT WORDT IN DE GELEGENHEID GESTELD ZIJN OPTIE OM TE ZETTEN IN EEN BOEKING VOORDAT DE BOEKING VAN EEN TWEEDE OPTANT WORDT GEAGENDEERD.

ARTIKEL 3: WACHTUREN, TRAININGEN BIJWONEN, DOORLOOP EN GENERALE REPETITIES
IN GEVAL VAN WACHTUREN, HET BIJWONEN VAN ONZE TRAININGEN EN IN HET GEVAL VAN EEN DOORLOOP EN/OF (GENERALE) REPETITIE(S) VOORAFGAAND AAN EEN BOEKING, WORDT VOOR DE EERSTE TWEE UUR 25% VAN HET OVEREENGEKOMEN TOTAAL BEDRAG (EXCLUSIEF BTW & EXCLUSIEF REISKOSTEN) VOOR DE BOEKING IN REKENING GEBRACHT; DAARNA GELDT HET NORMALE WACHTUURTARIEF VAN € 15,- PER GS ARTIEST PER UUR.

ARTIKEL 4: OVERMACHT
IN GEVAL EEN GS ARTIEST DOOR ZIEKTE OF DOOR ANDERE OMSTANDIGHEDEN VAN PRIV…-AARD NIET OP DE AFGESPROKEN TIJD OP DE AFGESPROKEN LOCATIE VAN DE BOEKING AANWEZIG KAN ZIJN IS DIT OVERMACHT. GOT SKILLS ZAL ZICH IN DIT GEVAL INSPANNEN OM ADEQUATE VERVANGING TE REGELEN. IS DIT OM WELKE REDEN DAN OOK NIET MOGELIJK DAN ZAL DE BOEKING VERZET WORDEN. IN DAT GEVAL IS GOT SKILLS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE GELEDEN DOOR OPDRACHTGEVER.

ARTIKEL 5: TARIEVEN
DE TARIEVEN WORDEN IN OVERLEG ENERZIJDS TUSSEN GOT SKILLS EN GS ARTIEST EN ANDERZIJDS GOT SKILLS EN OPDRACHTGEVER VASTGESTELD. DE OPDRACHTGEVER HEEFT DE KEUZE GS ARTIEST(EN) TE BOEKEN TEGEN DE VOLGENDE WERKTARIEVEN: EEN DAGTARIEF, HALF DAGTARIEF OF PER UUR. HET DAGTARIEF IS VERSCHULDIGD VOOR BOEKINGEN VAN MAXIMAAL TIEN WERKUREN TUSSEN 8.00 UUR EN 24.00 UUR. ONDER EEN HALVE WERKDAG WORDT VERSTAAN VIER AANEENGESLOTEN UREN DIE IN IEDER GEVAL VALLEN TUSSEN DE HIERVOOR GENOEMDE UREN. VOOR BOEKINGEN VAN EEN UUR WORDT EEN MINIMALE TOESLAG VAN €. 50,- IN REKENING GEBRACHT. DELEN VAN EEN UUR WORDEN ALTIJD AFGEROND NAAR EEN HEEL UUR. VOOR WERKZAAMHEDEN NA 24.00 UUR EN/OF VOOR 8.00 UUR IS EEN OVERWERK TARIEF VERSCHULDIGD, DAT MINIMAAL 200% VAN HET OVEREENGEKOMEN UURTARIEF BEDRAAGT.

ARTIKEL 6: BIJZONDERE TARIEVEN EN TOESLAGEN
MITS VAN TOEPASSING EN IN GEVAL VAN OVERWERK (WERK BUITEN DE OVEREENGEKOMEN TIJD) GELDEN BIJZONDERE TARIEVEN. OPDRACHTGEVER ZAL VOOR AANVANG VAN HET OVERWERK DE ALSDAN GELDENDE TARIEVEN VOOR OVERWERK BIJ GOT SKILLS OPVRAGEN. VOOR BIJZONDER GEBRUIK (BIJVOORBEELD EXCLUSIVITEIT, GEBRUIK VAN DE OPNAME(N) IN MEER DAN ……N LAND OF GEBRUIK VAN DE OPNAME(N) VOOR EEN PERIODE VAN LANGER DAN ……N JAAR NA DATUM VAN OPNAME) OF BIJZONDERE OPNAMEN (BIJVOORBEELD FILM-, TELEVISIE- EN/OF VIDEO-OPNAMEN, COMMERCIALS OF SHOWS) ZIJN NADER OVEREEN TE KOMEN TOESLAGEN VERSCHULDIGD. DE TOESLAGEN VOOR BIJZONDER GEBRUIK OF BIJZONDERE OPNAMEN WORDEN BIJ VOORKEUR SCHRIFTELIJK VASTGELEGD. BIJ GEBREKE VAN EEN SCHRIFTELIJKE VASTLEGGING WORDT DE TOESLAG VASTGESTELD DOOR GOT SKILLS VOLGENS ALSDAN GELDENDE TARIEVEN. INDIEN ENIGERLEI TOESLAG PER KALENDERJAAR, MAAND OF ANDERE TERMIJN VERSCHULDIGD IS, DIENT DE OPDRACHTGEVER DE GEHELE DAARVOOR GELDENDE TOESLAG TE VOLDOEN, OOK AL WORDT NIET DE GEHELE TERMIJN VAN DE BETREFFENDE AFBEELDING(EN) VAN DE GS ARTIEST(S) GEBRUIK GEMAAKT.

ARTIKEL 7: REISTIJDVERGOEDING
VOOR REISTIJDEN (INCLUSIEF TERUGREIS) LANGER DAN EEN UUR WORDT PRO RATA DE HELFT VAN DE REISKOSTEN BOVENOP HET TOTAAL AAN REISKOSTEN IN REKENING GEBRACHT. BIJ LANGERE REISTIJDEN (INCLUSIEF TERUGREIS) EN BIJ OPDRACHTEN IN HET BUITENLAND WORDT ALTIJD 50% VAN DE REISTIJD IN REKENING GEBRACHT.

ARTIKEL 8: REISKOSTEN
DE TOTALE REISKOSTEN ZULLEN, BEREKEND OP BASIS € 0,25 X HET AANTAL KILOMETERS, VANAF WOONPLAATS TOT WERKPLEK, AAN OPDRACHTGEVER WORDEN DOORBEREKEND. INDIEN WERKZAAMHEDEN IN HET BUITENLAND VERRICHT MOETEN WORDEN, DIENT OPDRACHTGEVER DE VOLLEDIG VERSCHULDIGDE REIS- EN VERBLIJFKOSTEN VOORAF TE VOLDOEN. REISKOSTEN (& REISTIJDVERGOEDING) VOOR BUITENLANDSE GS ARTIEST(EN) WORDEN IN OVERLEG VASTGESTELD. OVER ALLE TE BEREKENEN REISKOSTEN WORDT TEVENS 19% BTW BEREKEND.

ARTIKEL 9: EXCLUSIVITEITSRECHTEN
OPDRACHTGEVER HEEFT GEEN EXCLUSIVITEITRECHTEN OP GS ARTIEST. INDIEN OPDRACHTGEVER DAT WENST, DIENEN DAAROVER VOORAF BINDENDE AFSPRAKEN SCHRIFTELIJK MET GOT SKILLS TE WORDEN VASTGELEGD, INCLUSIEF DE DAARAAN VERBONDEN OVEREENGEKOMEN BIJZONDERE TARIEVEN.

ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID
GOT SKILLS IS NOCH TEGENOVER OPDRACHTGEVER, NOCH TEGENOVER GS ARTIEST AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE EN/OF KOSTEN VAN WELKE (FYSIEKE) AARD OOK, BEHALVE ALS GEVOLG VAN OPZET EN GROVE SCHULD, DIE TIJDENS WERKTIJD OF IN VERBAND MET WERKZAAMHEDEN ONTSTAAN. OPDRACHTGEVER EN GS ARTIEST(EN) VRIJWAREN GOT SKILLS UITDRUKKELIJK VOOR IEDERE VORDERING OOK DOOR OF VANWEGE DERDEN. GOT SKILLS IS NOCH AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE VAN OPDRACHTGEVER OF VAN DERDEN, DIE GS ARTIEST(EN) TIJDENS DE OPDRACHT AANBRENGT, NOCH DIE MOCHT ZIJN ONTSTAAN, WANNEER GS ARTIEST GEBREKKIG PRESTEERT. DE ARBEIDSONGESCHIKTHEID VAN GS ARTIEST(EN) ALSMEDE ALLE ANDERE OMSTANDIGHEDEN DIE VOOR GS ARTIEST(EN) OVERMACHT OPLEVEREN GELDEN MEDE ALS OVERMACHT VOOR GOT SKILLS. GOT SKILLS IS VERPLICHT OPDRACHTGEVER VAN VOORGEMELDE OMSTANDIGHEDEN ONVERWIJLD OP DE HOOGTE TE STELLEN, ZODRA ZIJ ZELF DAARVAN OP DE HOOGTE IS (GESTELD). MOCHT GS ARTIEST(EN) UIT HOOFDE VAN TOEREKENBAAR NIET NAKOMEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE GELEDEN DOOR OPDRACHTGEVER EN/OF DERDEN, DAN BLIJFT DEZE AANSPRAKELIJKHEID BEPERKT TOT EEN BEDRAG VAN MAXIMAAL GELIJK AAN TWEE MAAL DE HOOGTE VAN HET HONORARIUM, EXCLUSIEF EVENTUEEL OVEREENGEKOMEN TOESLAGEN, DAT MET OPDRACHTGEVER IS OVEREENGEKOMEN TERZAKE VAN DE OPDRACHT. VOORWAARDE VOOR HET ONTSTAAN VAN ENIG RECHT OP SCHADEVERGOEDING ALS IN ARTIKEL 14 BEPAALD IS STEEDS DAT GOT SKILLS NA HET ONTSTAAN VAN DE SCHADE ZO SPOEDIG MOGELIJK MAAR UITERLIJK BINNEN 8 DAGEN DOOR OPDRACHTGEVER SCHRIFTELIJK OP DE HOOGTE IS GESTELD. OPDRACHTGEVER EN GS ARTIEST(EN) VRIJWAREN GOT SKILLS VOOR ALLE AANSPRAKEN WELKE DE BEDRIJFSVERENIGING DANWEL DE BELASTINGDIENST EVENTUEEL JEGENS GOT SKILLS ZOU BLIJKEN TE WILLEN DOEN GELDEN. ZOWEL OPDRACHTGEVER ALS GS ARTIEST(EN) VERPLICHTEN ZICH OM W.A. VERZEKERD TE ZIJN TIJDENS DE (OVEREENGEKOMEN) WERKZAAMHEDEN. GS ARTIEST VERPLICHT ZICH TEVENS VERZEKERD TE ZIJN VOOR ZIEKTEKOSTEN TIJDENS DE WERKZAAMHEDEN.

ARTIKEL 11: ANNULERINGEN
INDIVIDUELE BOEKINGEN VOOR ANNULERING DOOR OPDRACHTGEVER TOT 48 UUR VOOR DE AFGESPROKEN AANVANG VAN WERKTIJD WORDEN GEEN KOSTEN IN REKENING GEBRACHT IN GEVAL VAN EEN INCIDENTELE BOEKING. VOOR ANNULERING TUSSEN 48 EN 24 UUR VOOR DE AANVANG IS OPDRACHTGEVER 50% VAN HET OVEREENGEKOMEN HONORARIUM VERSCHULDIGD.. VOOR ANNULERING DOOR OPDRACHTGEVER TER PLAATSE IS OPDRACHTGEVER HET GEHELE OVEREENGEKOMEN HONORARIUM EN ALLE ADDITIONELE KOSTEN VERSCHULDIGD. MEERDAAGSE INDIVIDUELE BOEKINGEN BIJ MEERDAAGSE BOEKING(EN) KAN DE BOEKING VOOR AANVANG KOSTELOOS WORDEN GEANNULEERD, WAARBIJ GELDT DAT DE KOSTELOZE ANNULERINGSTERMIJN EVEN LANG ALS DE DUUR VAN DE OVEREENGEKOMEN BOEKING IS. INDIEN GEEN TIJDIGE ANNULERING HEEFT PLAATSGEVONDEN IS DE OPDRACHTGEVER HET VOLLEDIGE OVEREENGEKOMEN HONORARIUM EN ALLE ADDITIONELE KOSTEN VERSCHULDIGD. BOEKING VAN GROEPEN BOEKINGEN VAN GROEPEN ZIJN NIET TE ANNULEREN, TENZIJ ANDERS SCHRIFTELIJK OVEREEN GEKOMEN. GOT SKILLS IS TE ALLEN TIJDE GERECHTIGD EEN OPDRACHT TOT 24 UUR VOOR AANVANG KOSTELOOS TE ANNULEREN.

ARTIKEL 12: BETALINGEN
OPDRACHTGEVER ONTVANGT EEN FACTUUR VAN GOT SKILLS VOOR HET DOOR DE OPDRACHTGEVER VERSCHULDIGDE BEDRAG. HET VERSCHULDIGDE BEDRAG DIENT BINNEN 14 DAGEN NA FACTUURDATUM TE WORDEN BIJGESCHREVEN OP HET REKENING NUMMER VAN GOT SKILLS. TARIEVEN ZIJN STEEDS INCLUSIEF AGENTSCHAP-PROVISIE GOT SKILLS EN EXCLUSIEF OMZETBELASTING VOLGENS HET WETTELIJK VASTGESTELDE PERCENTAGE. INDIEN EEN VOORSCHOT BETAALD MOET WORDEN DIENT DE VOORSCHOTNOTA PER OMGAANDE VOLDAAN TE WORDEN. IN HET GEVAL HET VOORSCHOT NIET (TIJDIG) IS VOLDAAN BEHOUDT GOT SKILLS ZICH HET RECHT DE OVEREENGEKOMEN BOEKING OP TE SCHORTEN. INDIEN DE OPDRACHTGEVER HET NIET EENS IS MET DE FACTUUR KAN OPDRACHTGEVER DIT BINNEN 8 DAGEN NA ONTVANGST VAN DE FACTUUR SCHRIFTELIJK KENBAAR MAKEN AAN GOT SKILLS. DE BETALINGSVERPLICHTING VERVALT HIERDOOR ECHTER NIET.

ARTIKEL 13: GEVOLGEN VAN NIET (TIJDIG) BETALEN
BIJ VERSTRIJKEN VAN DE IN ARTIKEL 12 GENOEMDE BETALINGSTERMIJN WORDT HET VERSCHULDIGDE BEDRAG DAN WEL RESTERENDE DEEL VAN HET VERSCHULDIGDE BEDRAG VERMEERDERD MET EEN RENTE VAN 5% PER MAAND OF GEDEELTE VAN EEN MAAND. NIET (TIJDIG) BETALEN HEEFT VOORTS TOT GEVOLG DAT AAN OPDRACHTGEVER TOEGEKENDE RECHTEN, MET OPDRACHTGEVER OVEREENGEKOMEN KORTINGEN EN GARANTIES WORDEN OPGESCHORT C.Q. KOMEN TE VERVALLEN. VOORTS KOMEN ALLE GERECHTELIJKE EN BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN, DIE GOT SKILLS MAAKT VOOR DE INNING VAN EEN VORDERING VOOR REKENING VAN DE OPDRACHTGEVER. ONDER BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN WORDEN BEGREPEN ALLE KOSTEN VAN SOMMATIE EN INGEBREKESTELLING NAAST DE VERSCHOTTEN EN HET HONORARIUM VAN DEGENE DIE DOOR GOT SKILLS MET INVORDERING IS BELAST. DE BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN WORDEN GESTELD OP 15% VAN HET BEDRAG AAN HOOFDSOM EN RENTE, VERMEERDERD MET DE OMZETBELASTING. BIJ EEN EVENTUELE PROCEDURE IS DE OPDRACHTGEVER VOORTS DE BIJ VONNIS GELIQUIDEERDE PROCESKOSTEN, ALSMEDE NAKOSTEN VERSCHULDIGD.

ARTIKEL 14: ONGEVALLEN
VOOR ONGEVALLEN, (BLIJVENDE) INVALIDITEIT OF OVERLIJDEN VAN GS ARTIEST OP WEG VAN/NAAR DE OPDRACHT EN TIJDENS DE OPDRACHT IS GOT SKILLS NOCH JEGENS GS ARTIEST NOCH JEGENS OPDRACHTGEVER EN DERDEN AANSPRAKELIJK.

ARTIKEL 15: CASTING GEGEVENS EN OPGAVEN
GOT SKILLS IS NIET VERANTWOORDELIJK JEGENS GS ARTIEST, OPDRACHTGEVER EN/OF DERDEN VOOR EVENTUELE VERMELDING VAN FOUTIEVE GEGEVENS DANWEL GERINGE VERSCHILLEN IN AFMETINGEN VOOR WAT BETREFT ALLE OPGAVEN BETREFFENDE GS ARTIEST.

ARTIKEL 16: BENADERING GS ARTIEST(EN)/OPDRACHTGEVER BUITEN GOT SKILLS
HET IS OPDRACHTGEVER DANWEL GS ARTIEST NIET TOEGESTAAN OM ZONDER GOEDKEURING EN BUITEN MEDEWETEN VAN GOT SKILLS, NA EENMAAL DOOR HAAR IN CONTACT GEBRACHT, ELKAAR TE BENADEREN OF TE CONTRACTEREN. INDIEN ZULKS TOCH GESCHIEDT IS TWEE MAAL HET BEDRAG AAN GOT SKILLS VERSCHULDIGD, DAT BETAALD HAD DIENEN TE WORDEN INDIEN DE CONTRACTEN VIA GOT SKILLS WAREN GESLOTEN.

ARTIKEL 17: MATERIAALGEBRUIK
OPDRACHTGEVER IS NIET GERECHTIGD FOTO'S/FILM/VIDEO'S EN ANDER MATERIAAL VAN GS ARTIEST VOOR ANDERE DOELEINDEN TE GEBRUIKEN DAN HET DAAROVER IN DE OPDRACHTBEVESTIGING VASTGELEGDE, CONFORM BOEKINGSFORMULIER EN/OF FACTUUR OMSCHRIJVING. TEVENS BEHOUDT GOT SKILLS ZICH HET RECHT OM TEN ALLEN TIJDE HAAR EIGEN OPTREDEN TE FILMEN VOOR EIGEN GEBRUIK, MITS OPDRACHTGEVER UITDRUKKELIJK ZORG DRAAGT VOOR EEN KOPIE VAN DE DOOR OPDRACHTGEVER GEVORDERDE BEELDMATERIAAL, GELUIDSOPNAMEN, ADVERTENTIES ETC.

ARTIKEL 18: VERGOEDING AAN GS ARTIEST
DE GS ARTIEST DIE BESCHIKT OVER EEN ZOGENAAMDE VAR VERKLARING, MET VERMELDING VAN WINST UIT ONDERNEMING, IS ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR HET VERWERKEN VAN DE VERGOEDINGEN IN DE AANGIFTE INKOMSTENBELASTING EN ZAL DERHALVE ZELF VOOR AFDRACHT VAN DE VERSCHULDIGDE BELASTINGEN EN PREMIES ZORGDRAGEN. ALVORENS TOT BETALING OVER TE ZULLEN GAAN DIENT DE GS ARTIEST EEN KOPIE VAN DE VAR VERKLARING SAMEN MET EEN KOPIE VAN EEN GELDIG IDENTITEITSBEWIJS AAN GOT SKILLS TE OVERLEGGEN. GOT SKILLS IS GERECHTIGD HAAR BETALINGSVERPLICHTING OP TE SCHORTEN BIJ HET ONTBREKEN VAN AFGIFTE VAN GENOEMDE STUKKEN. DE GS ARTIEST DIE NIET BESCHIKT OVER EEN ZOGENAAMDE VAR VERKLARING DIENT DE GS ARTIEST EEN INGEVULDE GAGEVERKLARING EN EEN KOPIE VAN EEN GELDIG LEGITIMATIEBEWIJS AAN GOT SKILLS TE OVERLEGGEN. GOT SKILLS IS GERECHTIGD HAAR BETALINGSVERPLICHTING OP TE SCHORTEN BIJ HET ONTBREKEN VAN AFGIFTE VAN GENOEMDE STUKKEN.

ARTIKEL 19: DERDEN
INDIEN OPDRACHTGEVER OP ENIGERLEI WIJZE MET DERDEN AFSPRAKEN MAAKT OMTRENT HET GEBRUIK VAN IN DE BOVENSTAANDE VOORWAARDEN GENOEMD MATERIAAL, ZAL DE DUUR VAN DIE OVEREENKOMST DE DUUR VAN DE DOOR OPDRACHTGEVER MET GOT SKILLS EN GS ARTIEST GESLOTEN OVEREENKOMST NIET OVERTREFFEN, BEHOUDENS VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN GOT SKILLS. BIJ OVERTREDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VERBEURT OPDRACHTGEVER TEN GUNSTE VAN GOT SKILLS EEN DIRECT OPEISBARE BOETE VAN VIJF MAAL HET FACTUURBEDRAG ZONDER DAT INGEBREKESTELLING VEREIST IS. NAAST DE IN DIT ARTIKEL GENOEMDE BOETE BLIJFT OPDRACHTGEVER JEGENS GOT SKILLS VOLLEDIG SCHADEPLICHTIG TERZAKE VAN OVERTREDINGEN VAN DIT ARTIKEL. OPDRACHTGEVER VERBINDT ZICH JEGENS GOT SKILLS OP VERBEURTE VAN EEN BOETE VAN VIJF MAAL HET FACTUUR BEDRAG OM IN EEN MET DERDEN TE SLUITEN OVEREENKOMST, ALS BEDOELD IN DIT ARTIKEL, EEN BOETE CLAUSULE OP TE NEMEN VOOR HET GEVAL DAT DEZE DERDE(N) ZONDER TOESTEMMING VAN OPDRACHTGEVER GEBRUIK MAAKT/MAKEN VAN HET MATERIAAL, NADAT DE MET OPDRACHTGEVER GESLOTEN OVEREENKOMST IS BEňINDIGD.

ARTIKEL 20: WIJZIGING VAN DEZE VOORWAARDEN
GOT SKILLS HEEFT TE ALLEN TIJDE HET RECHT DE INHOUD VAN DEZE VOORWAARDEN TE WIJZIGEN. ALLE BEKENDE AFNEMERS VAN DE DIENSTEN VAN GOT SKILLS ZULLEN DOOR MIDDEL VAN TOEZENDING, DANWEL OVERREIKING VAN DE VOORWAARDEN HIERVAN OP DE HOOGTE WORDEN GESTELD, TENZIJ DIT NIET IN REDELIJKHEID VAN GOT SKILLS KAN WORDEN GEVERGD. OPDRACHTGEVER HEEFT SCHRIFTELIJKE MELDPLICHT AAN GOT SKILLS BIJ IEDERE WIJZIGING EN/OF AANPASSING EN/OF OMZETTING VAN DE OVEREENKOMST, WAARBIJ GS ARTIEST(EN) EN/OF HET MATERIAAL EN/OF DE PUBLICATIERECHTEN ANDERS WORDEN GEBRUIKT DAN SCHRIFTELIJK IS OVEREENGEKOMEN. DE AANGEPASTE OVEREENKOMST DIENT DOOR OPDRACHTGEVER EN GOT SKILLS TER ACCOORD TE WORDEN ONDERTEKEND.

ARTIKEL 21: TOEPASSELIJK RECHT
ALLE GESCHILLEN ONTSTAAN UIT OF VERBAND HOUDENDE MET DE DOOR GOT SKILLS GEDANE WERKZAAMHEDEN OF VERLEENDE DIENSTEN ZULLEN WORDEN BEOORDEELD NAAR NEDERLANDS RECHT EN ZULLEN, BEHOUDENS ANDERSLUIDENDE BEPALING VAN DWINGEND RECHT, BIJ UITSLUITING WORDEN BERECHT DOOR DE BEVOEGDE RECHTER TE ROTTERDAM.